نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

آشنایی با موسسه

آموزش و تحقیقات
ارکان اصلی موسسه
استخدام
کمیته های تخصصی
 
آموزش و تحقیقات

الف- برگزاري كلاس هاي آموزشي

كميته آموزش موسسه ، موضوعات و عناوين آموزشي مورد نياز براي ردههاي مختلف را تدوين و همه ساله نسبت به انتخاب منابع مناسب درسي و برگزاري دورههاي آموزشي براي كاركنان در ردههاي مختلف و همچنين انجام آزمونهاي لازم، اقدام ميگردد. در سال 1390 ، 20 دوره آموزشي( 13 دوره تعالي سازماني و 7 دوره آموزش حرفهاي) حدود 8000  نفرساعت (سال قبل 9 دوره آموزشي حدود9450  نفرساعت) در زمينههاي مختلف آشنائي با دستورالعملهاي حرفهاي و اداري، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و امور تعالي در سطوح مختلف مؤسسه برگزار شده است.
علاوه بر كلاسهاي حضوري برگزار شده ، آموزش غيرحضوري در زمينه هاي كامپيوتر و زبان نيز برنامه ريزي و از اواخر سال 1390 بمورد اجرا گذارده شده است.

ب - فعاليتهاي تعالي سازماني

موسسه حسابرسي مفيد راهبر  در مسيرتعالي،  در تاريخ آذرماه 1388، اولين اظهارنامه تعالي خود را به موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني ارائه و پس از برگزاري جلسه ارزيابي، موفق به دريافت جايزه  گواهي تعهد به تعالي در اسفند ماه سال 1388 گرديد.
 
سال 1389 فعاليتهاي حركت در مسير تعالي تداوم يافته و پروژه بازنگري سند راهبردي، اجراي راهبرد كسب و كار براساس روش كارت امتيازي متوازن، بهبود نقشه راهبردي موسسه حسابرسي مفيد راهبر و ماتريس نقشه راهبردي جديد به تصويب رسيده است.
 در سال 1390 نقشه راهبردي موسسه بازنگري و نقشه و سنجه هاي جديد در شهريورماه 1390 توسط  هيات مديره به تصويب رسيد و پروفرماهاي جديد تهيه گرديد. همچنين در اين سال ، كار تكميل پروژه هاي تعالي در زمينه هاي مختلف زير تداوم يافت و موسسه به نتايج چشمگيري در اجراي پروژه ها دست يافت.
پروژه هاي تدوين و بازنگري سند راهبردي ، شناخت ذينفعان و نيازهاي آنان ، تقويت و توسعه نفوذ فناوري اطلاعات در موسسه ، خودارزيابي برمبناي پرسشنامه و پروفرما ، استفاده از مدلهاي SWOT و PESTEL براي شناسايي عوامل محيط داخلي و خارجي، تدوين نقشه راهبردي ، اهداف و شاخص هاي كمي عملكرد برمبناي مدل كارت امتيازي متوازن، اجراي طرح كاهش بهاي تمام شده خدمات و رقابتي شدن نرخهاي        حق الزحمه خدمات حرفه اي ، اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان موسسه و اجراي طرح مديريت ريسك در موسسه از جمله پروژه هائي هستند كه در يكساله 1390 به مورد اجرا گذارده شده است.
موسسه در اين سال در راستاي توسعه فرهنگ بهبود، اقدام به الگوبرداري و مقايسه خود با موسسات برتر داخلي و خارجي در حوزه حسابرسي نمود و با حضور در تورهاي تعالي و نيز پياده سازي پروژه بهينه كاوي توانست بهبودهاي مؤثري را انجام دهد.

موسسه همچنين با پياده سازي و اجراي سه پروژه درحوزه سرمايههاي انساني، شامل « بررسي و طراحي  نظام ارزيابي و بهبود عملكرد كاركنان و مديران»، « بازنگري نظام تشويق ، قدرداني و مراقبت از كاركنان» و « طراحي نظام سنجش و رضايت و انگيزه كاركنان» ، اقدامات مؤثري را در زمينه ارتقاي منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي خود انجام داده و بر اين اساس، هدف گذاريها و برنامهريزيهايي صورت گرفته و اين فعاليتها در آينده نيز ادامه خواهد يافت .

پروژه پايش رضايت مشتريان به منظور تامين پيش نيازهاي رقابت سازنده، رشد  متوازن و چند وجهي در تمام ابعاد سازماني از جمله سيستمهاي رهبري و  مديريت، زير ساخت هاي طراحي و توسعه خدمات و عمليات و نيز اطمينان از رشد متوازن با همكاري مشاوران صورت پذيرفته  و نتايج مهمي براي مؤثرتر نمودن فعاليتهاي آتي در قبال  مشتريان فعلي و آتي به همراه داشته است و نظام مديريت ارتباطات  با مشتريان را اجرا نموده است .
 
در سال 1390، پروژه بهبود نظام مديريت فناوري ، ارزيابي فناوري هاي جديد و استقرار سيستم اطلاعات مديريت و حسابرسي كامپيوتري بطور جدي دنبال شده  است و اميد ميرود در آينده اي نه چندان دور ، موسسه بعنوان يكي از مراكز مهم  اجراي حسابرسي كامپيوتري در داخل كشور درآيد.

طي سال 1390 در خصوص روشهاي اندازه گيري اثربخشي فعاليتها، استفاده از نكات راهنماي مدل براي پيشبرد مناسب فعاليتهاي موسسه ، تعريف شاخصهاي جديد و مناسب داشبورد مديريت، توجه بيشتر به رويكردهاي فرآيندي و توجه خاص به خواسته هاي مشتريان و استفاده از تجربيات تيمهاي ارزيابي در حين فرآيند ارزيابي و استفاده از گزارش بازخورد ارايه شده و تعريف پروژه هاي بهبود مرتبط با آنها و مقايسه سطح امتيازي موسسه با سطوح بالاتر ، اقدامات مؤثري صورت گرفته است.

ماحصل تلاش هاي موسسه حسابرسي مفيد راهبر در مسير تعالي در سال 1390 كه در اظهارنامه تعالي سازماني در تاريخ 30 آذر 1390 به موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني انعكاس يافت، منجر به اخذ تقديرنامه سه ستاره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني شده است تا سرآغازي نو باشد براي تلاشهاي بيشتر به سوي تعالي سازماني درسالهاي آينده. انشاء ا... تعالي

ج- فعاليتهاي تحقيقاتي

انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در موسسه حسابرسي مفيد راهبر از اهميت و اولويت زيادي برخوردار است  به  گونه اي كه برگزاري همايش ها، كارگاه هاي آموزشي، جلسات توجيهي و انجام تحقيقات در متون اسلامي در رابطه با مسائل مالي و حسابرسي و انتشار نتايج آن و ارتباط با انجمن ها، مجامع و موسسات حرفه اي داخلي و خارجي جزء برنامه هاي كلان و راهبردي موسسه است . تحقيقات انجام شده در سال 1390 عبارتند از :
- فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه هاي تدوين چك ليست ها و برنامه هاي حسابرسي مورد نياز حسابرسي عملياتي، اجراي حسابرسي مبتني بر ريسك و حسابرسي تقلب .
- تحقيق و تدوين نظام حسابداري و گزارشگري مالي نهادها و موسسات عمومي غير انتفاعي .- انجام پژوهشهايي در زمينه انطباق مباني حسابداري، معيارهاي حسابرسي عملكرد ( كارآئي، اثربخشي و صرفه هاي اقتصادي ) ، -مفاهيم كلي و فلسفه حسابرسي با حوزه علوم اسلامي.
- تعريف و اجراي پروژه هاي بهبود در زمينه هاي سرمايه هاي انساني، مديريت ريسك، بكارگيري فناوري اطلاعات و ... كه عملاً مستلزم انجام پژوهش هايي جهت انطباق مباحث مذكور در حرفه حسابرسي بوده است.
 
د -كيفيت

موسسه حسابرسي مفيد راهبر در ارزيابيهاي كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي ايران طي سنوات اخير همواره در ردههاي بالاي نتايج قرار گرفته و در سال 1389 با كسب 980 امتياز بين بيش از 234 موسسه عضو جامعه براي چهارمين سال متوالي «رتبه اول» را احراز نموده است. ضمناً به منظور كسب اطمينان از اجراي اثر بخش سيستم كنترل كيفيت در موسسه ، واحد كنترل كيفيت ، فرآيند بررسي و ارزيابي مستمر سيستم كنترل كيفيت موسسه ، شامل بازبيني متناوب موارد انتخابي از كارهاي تكميل شده را طراحي و اجراء مينمايد.

ه- درآمد و هزينه

موسسه حسابرسي مفيد راهبر كليه هزينههاي خود را از محل درآمد خدمات حرفهاي كه انجام ميدهد تامين مينمايد. مازاد درآمد بر هزينه طبق مفاد اساسنامه مؤسسه در زمينه انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي در رابطه با حرفه حسابداري و حسابرسي مصرف ميشود. 

و- حجم ساعات كار

ساعات كاركرد خدمات حرفهاي مؤسسه در سال 1390  بالغ بر 785ر439  ساعت مي باشد(سال قبل 982ر434ساعت).